INKOMSTENBELASTING 2020

Home   »   Inkomstebelasting   »   INKOMSTENBELASTING 2020

INKOMSTENBELASTING 2020

door | 23 februari 2021 | Inkomstebelasting | 0 Reacties

Vanaf 1 maart 2021 kun je aangifte doen voor de inkomstenbelasting over 2020. De meeste van jullie krijgen hiervoor een uitnodiging van de belastingdienst om deze in te vullen. Maar ook als de belastingdienst er niet om vraagt kan het toch zijn dat je aangifte inkomstenbelasting moet doen. Dit is helemaal niet erg, want als je alleen in loondienst werkt kun je vaak nog geld terug krijgen van de belastingdienst.

Wanneer moet je aangifte doen?

Als je een uitnodiging van de belastingdienst krijgt

Als je een betaald werk hebt gedaan, zonder dat hier loonbelasting op is ingehouden (bijvoorbeeld bij gastouders)

Als ondernemer

Als je denkt te moeten betalen (meer dan € 48,00) of als je denkt geld terug te krijgen (meer dan € 16,00)

Afspraak maken

Wil je onze hulp bij het invullen van je aangifte inkomstenbelasting, je kunt heel eenvoudig een afspraak inplannen door oponderstaande kalender te klikken.

Afspraak makeen

Checklist

Werk en woning (box 1)

1.   Jaaropgaven van:

Inkomsten uit dienstbetrekking

Uitkeringen (SVB, UWV, pensioenen)

2. Overige inkomsten:

Ontvangsten minus uitgaven

Uitkeringen in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval

Alimentatie

Lijfrente-uitkeringen

3. De beschikking WOZ-waarde van de eigen woning met:

Waardepeildatum 1 januari 2019. Dit is de beschikking die je in 2020 van de gemeente hebt ontvangen, of eenvoudig op te vragen op www.wozwaardeloket.nl.

4. Jaaroverzichten 2020 van de hypotheek.

Bezittingen en schulden (box 3)

Alleen van toepassing als het vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari 2020 hoger is dan € 30.360 (zonder fiscale partner) of € 60.720 (met fiscale partner).

1. Het jaaroverzicht 2020 van alle bank- en spaarrekeningen, ook van eventuele minderjarige kinderen.

2. Een opgaaf van contant geld per 1 januari 2020 indien meer dan € 543.

3. De beschikking WOZ-waarde van de eigen woning met waardepeildatum 1 januari 2019. Dit is de beschikking die je in 2020 van de gemeente hebt ontvangen, of eenvoudig op te vragen op www.wozwaardeloket.nl.

4. Het jaaroverzicht 2020 van effecten, beleggingsfondsen en kapitaalverzekeringen.

5. De in 2020 ingehouden dividendbelasting.

6. De in 2020 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds en per land.

7. Een specificatie van openstaande vorderingen per 1 januari 2020.

8. Een overzicht van alle schulden per 1 januari 2020. Denk daarbij onder andere aan schulden voor de aanschaf van een tweede woning, auto, boot, caravan en schulden aan banken.

Bijzondere aftrekposten

1. Lijfrente

Een opgaaf van de in 2020 betaalde lijfrentepremies en de pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds van de werkgever over 2020

2. Een opgaaf van de in 2020 betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

3. Een openbaar-vervoersverklaring/reisverklaring van de werkgever (of de werkgever van je fiscaal partner) indien je regelmatig met het openbaar vervoer naar je werk hebt gereisd. Indien je niet het gehele jaar met het openbaar vervoer hebt gereisd, dan ontvangen wij graag de reisperiode dat je wel met het OV hebt gereisd en een bewijs van de vergoeding die je van je werkgever ontving.

4. Een bewijs (bankafschrift) van de betaalde alimentatie aan ex-echtgeno(o)t(e).

5. Indien sprake is van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar zonder studiefinanciering of recht op kinderbijslag: de geboortedata van je kinderen en een specificatie en betalingsbewijzen van uitgaven voor levensonderhoud.

6. Een specificatie van in 2020 betaalde giften aan ANBI’s.

7. Een specificatie van in 2020 betaalde ziektekosten die niet zijn vergoed door de verzekering en niet onder het eigen risico vallen. Kijk bij twijfel op de website van de belastingdienst welke ziektekosten aftrekbaar zijn.

8. Een specificatie van studiekosten voor (toekomstig) beroep of werk, minus eventuele vergoedingen. Check op de website van de belastingdienst of de kosten aftrekbaar zijn.

9. Een specificatie van uitgaven weekendbezoek van een ernstig gehandicapt kind inclusief eventuele vergoedingen

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet bijdrage

Wanneer wij deze nog niet hebben ontvangen, dan graag de voorlopige aanslag(en) 2020.

De beschikking zorg/huur/kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Urencriterium

Een verklaring dat je in 2020 1225 uren aan je onderneming hebt gewerkt. Bij een belastingcontrole moet je dit kunnen toelichten. Vergeet niet om ook de indirecte uren mee te tellen (telefoongesprekken met (potentiële) klanten, het bijhouden van de administratie, onderhoudswerkzaamheden, scholing en reisuren (waaronder ook het woon-werkverkeer)).

Meewerkende partner

Heeft je partner meegewerkt in de onderneming?

Een verklaring van het aantal uren dat je partner heeft meegewerkt. Vanaf 525 uur wordt dit interessant. Denk eraan dat het aantal meegewerkte uren aannemelijk moeten zijn.

Let op: Als er iets veranderd is in je persoonlijke situatie laat het ons dan weten. Denk hierbij aan trouwen, scheiden, samenwonen, de geboorte van een kind en de aankoop van een woning.

Share This